Politiek

N-VA wil spijbelproblematiek doelgericht aanpakken

Kris Van Dijck
Vlaams Parlementslid


Gealarmeerd door berichten over het spijbelgedrag in Nederland, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck de meest recente gegevens voor Vlaanderen op.
Uit deze cijfers blijkt dat het aantal leerplichtige leerlingen dat in geen enkele onderwijsinstelling is ingeschreven, stijgt in de grootsteden Antwerpen en Gent. Deze trend wijkt af van de rest van Vlaanderen, waar het absoluut schoolverzuim daalt. Opmerkelijk is ook dat voor de hoofdstad Brussel totaal geen gegevens bestaan. Dit heeft te maken met de slechte communicatie tussen het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Ook blijkt dat het aantal meldingen van problematische afwezigheden tijdens de laatste drie schooljaar stijgt. De stijging betekent weliswaar in de eerste plaats dat scholen meer systematisch leerlingen met problematische afwezigheden melden aan het departement. De voorbije jaren is hun expertise hierin (o.a. door de betere en meer correcte regelgeving inzake spijbelen) stelselmatig verbeterd.
Voor de N-VA is een efficiënte aanpak van de problematiek van schoolmoeheid, spijbelen en antisociaal gedrag (vandalisme, pesten,…) een belangrijke onderwijsprioriteit. Wij kijken dan ook nieuwsgierig uit naar de evaluatie van het spijbelbeleid die het departement onderwijs voor 30 juni 2005 aankondigt. De N-VA wil de klemtoon leggen op de verantwoordelijkheid van de scholen én de ouders. De scholen moeten het spijbelgedrag nauwgezet opvolgen en steevast de ouders en de overheden hierover informeren. Maar ook de ouders moeten meewerken aan trajecten die tot doel hebben om het spijbelgedrag van hun kind te verhelpen.
Wanneer men pertinent weigert moet er hard opgetreden worden waarbij er duidelijke afspraken worden gemaakt met parket en politie.
Daarnaast moeten de oprichting en uitbreiding van specifieke spijbelbrigades (cfr Brussel en Gent) en spijbelcoaches (cfr. Brussel) dit maatschappelijk probleem mee helpen indijken.
Tenslotte moet er gewerkt worden aan een snellere opzoekingprocedure voor de absolute schoolverzuimers, moet de doelgroep uitgebreid worden naar alle schoolplichtige leerlingen en moet het spoor van de gemeentelijke leerplichtambtenaren zoals ze bestaan in Nederland, verder onderzocht worden. Ook de samenwerking tussen de verschillende Brusselse onderwijsinstellingen dient geoptimaliseerd.
Om deze complexe problematiek verder uit te diepen heeft Kris Van Dijck een vraag tot hoorzitting ingediend bij de voorzitter van de commissie voor onderwijs, vorming en wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement.

 Onderwijs wordt gescreend op racisme."

Het Laatste Nieuws d.d. 2 september 2004.

Premier Guy Verhofstadt en de gemeenschapsministers van Onderwijs Frank Vandenbroucke en Marie Arena hebben gisteren afgesproken het onderwijs te screenen op alles wat bestaat in de strijd tegen het antisemitisme en racisme. Later volgen aanpassingen in het lessenpakket. Verhofstadt nodigde de ministers op zijn kabinet uit zoals hij begin juli had beloofd in de Kamer, waar hij vragen kreeg naar aanleiding van de agressie op joden in Antwerpen. De premier kondigde toen aan met de Vlaamse en Franstalige onderwijsministers te willen bekijken hoe in de geschiedenislessen opnieuw meer aandacht kan worden besteed aan de uitwassen van de Tweede Wereldoorlog. Verhofstadt wil zo de voedingsbodem voor racisme en antisemitisme wegnemen.

 CD&V wil pesten op school aanpakken.

Het Nieuwsblad d.d. 19 oktober 2003.


,,Een te grote groep mensen in het onderwijs is het slachtoffer van mobbing. De minister veegt dat probleem echter van tafel.'' Daarom is Vlaams parlementslid Luc Martens (CD&V) van plan om de eerstkomende dagen het thema grondig aan te pakken.

,,Blijkbaar is het probleem in het gemeenschapsnet prangender'', aldus de onderwijsspecialist van de CD&V. ,,Cijfers wijzen uit dat er in het gemeenschapsonderwijs tot vier keer zoveel leerkrachten als in het vrije net vroegtijdig met pensioen worden gestuurd. Dat moet toch eens goed doorgelicht worden.''

Luc Martens begrijpt de schreeuw om een onafhankelijk klachtorgaan in het gemeenschapsnet. ,,Is er een conflict binnen een katholieke school, dan vormt de Guimardstraat geen beroepsinstantie. In het gemeenschapsonderwijs is dat wel zo, waardoor zij rechter en partij tegelijk is. Dat kan niet.''
(Luc Martens)