Actueel

Massage tegen pesten


Algemeen Dagblad van woensdag 29 maart 2006


Door EDDY VAN DER LEY


DEVENTER - Op basisschool De Vijver in Deventer geven leerlingen elkaar twee keer per week een massage.


Leerlingen van De Vijver geven elkaar, op aanwijzingen van de juf, een ontspannende massage. De resultaten zijn verbluffend. Er wordt minder gepest, er is meer begrip. Het is in de koudbloedige Nederlandse cultuur een vreemd gezicht: kinderen die elkaar, op de klanken van rustgevende muziek, een massage geven.


Het ‘ontvangende’ kind ligt ontspannen met het hoofd voorover op tafel, het ‘gevende’ kind staat er al even ontspannen achter, geduldig en speels over rug, nekspieren en schouderbladen wrijvend. Na zeven minuten ruilen de kinderen van plek en functie. Om elkaar na afloop van de sessie in de ogen te kijken en te bedanken voor de ‘gunst’.


,,We zijn nu vijf maanden bezig en het effect is fantastisch,’’ zegt Willeke Evers (44), onderwijsadviseur, leerkracht én trainster van de methode. ,,In groep 7, waar we zijn begonnen, is het onderlinge respect enorm toegenomen, er is minder agressie, ruzies worden uitgepraat in plaats van uitgevochten. De kinderen zijn een stuk weerbaarder geworden, concentreren zich beter en hebben meer begrip voor elkaar gekregen. Zelfs bij kinderen die als zeer lastig bekend staan, heeft de methode effect.’’


In het huidige computertijdperk is fysiek contact haast verworden tot iets geks, betoogt fysiotherapeute/trainster Caroline Muller. ,,Kinderen zitten achter de tv of de computer, de communicatie gaat tegenwoordig via msn en e-mail en dat is een slechte zaak. Ze hebben hun hoofd al snel vol zitten en dat komt het evenwicht van het kind niet ten goede. Massage is een probaat middel om die disbalans te herstellen. Het hoofd wordt leeggemaakt en je leert je eigen lichaam kennen. En geloof me, kinderen hebben best veel honger naar aanraken. Huidhonger, noem ik dat. Alleen komt het er niet van.’’


De effecten van massage komen niet uit de lucht vallen. Muller: ,,Door massage komen er hormonen vrij, zoals oxytocine, waardoor je een prettig gevoel krijgt. Het leidt ook tot het sneller opnemen van lesstof.’’


Op De Vijfer in Deventer doen 75 leerlingen mee aan de massagekwartiertjes. Twee kinderen mogen niet van hun ouders. ,,Het is ook geen verplichting,’’ zegt Evers. ,,Als een kind niet wil, dan hoeft hij niet. De ethiek is overigens gewaarborgd. We gaan niet verder dan schouder, nek en rug. Kinderen kunnen zelf hun grenzen aangeven. In die zin krijgen ze ook meer eigen verantwoordelijkheid en weten ze wat wel en niet fijn is.’’


Evers wil in Nederland toe naar de situatie in Denemarken en Zweden, waar massage van kinderen op scholen gemeengoed is. Op sommige scholen is het percentage gepeste kinderen daar gedaald van vijftien tot nul.


,,Pesten komt op elke school voor,’’ weet ze. ,,Leraren die dat ontkennen, liegen. Ik wil niet zeggen dat het probleem door deze methode helemaal wordt uitgebannen, maar er wordt wel een belangrijke stap gezet.’’


Het ideaalbeeld van Evers? Dat het massagekwartiertje binnen afzienbare tijd een vast onderdeel is in het Nederlandse onderwijs, zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs.


,,Ik zou graag een universiteit zo gek krijgen een grootschalig wetenschappelijk onderzoek aan dit onderwerp te wijden, zodat we niet altijd hoeven te wijzen naar de rapporten en bevindingen van buitenlandse universiteiten.’’Pesterijen bij politie sterk toegenomen


Het aantal geregistreerde pesterijen bij de politie steeg in 2004 met 37 procent in vergelijking met 2003. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg woensdag. De cijfers staan in een nieuw geheim rapport van het Comité P, dat dinsdag in de Kamer werd rondgedeeld.


Voor het eerst werd het pestprobleem binnen de politie nationaal onderzocht. In 2004 werden 383 klachten over pesten bij de politie ingediend. Het gaat om klachten van agenten tegen hun collega's: 84 pct van alle zaken (283 in absolute cijfers) ging over pure pesterijen, 9 pct was seksueel geweld (30), 7 pct gewoon geweld (25).


Vooral bij de lokale korpsen was er meer dan een verdubbeling van het aantal zaken. Het Comité P noemt de situatie "ernstig" en stelt vast dat de politie geen echt preventiebeleid heeft.


info: http://www.comitep.be/nl/nl.htmlKwaliteit GO..?


Minister vraagt onderzoek naar rechter ,,die katholiek onderwijs beter vindt'.


Het gemeenschapsonderwijs is furieus, omdat een rechter zegt dat het katholiek onderwijs beter is.


Er komt een intern onderzoek naar een rechter uit Dendermonde, die in een vonnis heeft gezegd ,,dat het katholieke onderwijsnet veruit het meest kwaliteitsvolle onderwijs levert''.


Rechter Mieke De Pauw deed deze uitspraak in een betwisting tussen twee ex-partners, die het oneens zijn over de schoolkeuze voor hun dochter.


De minister van Justitie, Laurette Onkelinx, vraagt aan de korpschef van De Pauw na te gaan of de rechter met deze persoonlijke uitspraak geen beroepsfout heeft gemaakt.


De voorzitter van het gemeenschapsonderwijs, Paul De Knop, stuurde een boze brief naar Onkelinx waarin hij vraagt op te treden tegen de betrokken rechter. ,,We vinden de uitspraak beneden alle peil.''


In de uitspraak, die dateert van augustus, staat letterlijk: ,,De Vlaamse scholen en universiteiten zijn alom bekend omwille van de aangeboden kwaliteit van hun onderwijs en los van elke levensbeschouwelijke overweging mag gerust worden gesteld dat de katholieke onderwijsnetten en universiteiten veruit het meest kwaliteitsvolle onderwijs leveren.''


Het gaat om een beslissing in kort geding. De vader van de tienjarige A. nam het niet dat zijn ex-echtgenote al contact had opgenomen met de Europese school, om er hun dochter in te schrijven. De vader verkoos een katholieke basisschool voor zijn dochter en kreeg gelijk van de rechter.


Het vonnis van rechter De Pauw is goed onderbouwd, maar de vergelijking tussen het katholiek en het gemeenschapsonderwijs is volgens de meeste waarnemers misplaatst, onder meer omdat de betwisting hierover niet ging.


Toch blijft het de vraag of de rechter met de uitspraak een beroepsfout beging. Volgens de ene interpretatie valt alles wat een rechter in zijn beslissingen zet, onder de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Volgens een andere interpretatie mag een rechter geen persoonlijk standpunt in zijn uitspraken verwoorden.


,,Een rechter moet altijd oordelen op grond van de feiten dieworden voorgelegd'', zegt rechter Freddy Troch van Dendermonde, die geregeld maatschappijkritiek in zijn uitspraken verwerkt. ,,De uitspraken van een rechter moeten altijd verifieerbaar zijn. Het is niet gepast voor een rechter uiting te geven aan zijn persoonlijke, levensbeschouwing.''


Onkelinx herhaalde vrijdag dat ze zelf niet tuchtrechtelijk kan optreden tegen een rechtsprekende rechter. Dat zei ze deze week al in de Kamer, naar aanleiding van de homofobe uitspraken van een rechter in Tongeren. Het verschil is dat de minister van Justitie nu de korpsoverste wel vraagt een intern onderzoek in te stellen.


Van redacteur Filip Verhoest uit De Standaard, zaterdag 29 oktober 2005.


Wij proberen nog een reactie te krijgen van RAGO die we hier zullen publiceren.België ook corrupt !


België daalt vijf plaatsen op jaarlijkse corruptielijst.


België is weer een beetje corrupter geworden. Ons land is dit jaar vijf plaatsen gedaald op de jaarlijkse lijst van Transparency International (TI) van landen waar corruptie het minst voorkomt. In 2003 en 2004 stond ons land nog op, respectievelijk 17 en 14, dit jaar is dat nummer 19. De minst corrupte landen blijven Finland en IJsland. Aan de andere kant van het spectrum prijken Bangladesh en Tsjaad. De ngo TI onderzocht 159 landen. In bijna de helft, zeventig, speelt corruptie volgens de organisatie "een rol". Voorzitter Peter Eigen van Transparency onderstreepte bij publicatie van het rapport dat "corruptie een belangrijke oorzaak is van armoede en tegelijkertijd een grote hindernis om die armoede te bestrijden". (Belga/AG van 18-10-2005)RAGO nieuws


RAGO-personeel moet solliciteren voor eigen job.


Alle personeelsleden van de administratieve diensten van de RAGO moeten zich opnieuw kandidaat stellen voor hun eigen functie, ongeacht hun aantal jaren dienst. ,,In de herstructurering mogen er van de 340 plaatsen 218 overblijven. De mensen kunnen voor een of meer functies solliciteren'', zegt Walter Baert, woordvoerder van het Gemeenschapsonderwijs. ,,Voor wie geselecteerd wordt, is er geen enkel probleem. De anderen verliezen hun werk niet, maar komen in een pool terecht. Zij zullen geplaatst worden in de 28 scholengroepen of in andere administratieve overheidsinstellingen.''


,,De vakbonden vinden dit de beste oplossing'', reageert Willy Dessers van ACOD. ,,Iedereen krijgt een eerlijke kans. Er wordt rekening gehouden met het laatste evaluatieverslag en dan is er nog het sollicitatiegesprek.''Klokkenluidersprotocol getekend


Vanmiddag, 15 juni 2005 ondertekenden Vlaams minister-president Yves Leterme en Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois immers samen met de Vlaamse ombudsman Bernard Hubeau officieel het Klokkenluidersprotocol. Daarmee treedt het protocol meteen in werking. Vanaf vandaag krijgen personeelsleden van de Vlaamse overheid die een onregelmatigheid melden automatisch de bescherming van de Vlaamse ombudsman. Zo worden ze beschermd tegen tuchtstraffen of andere sancties in de loop van het onderzoek naar hun klacht. De ontwerpbesluiten tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut (VPS), het personeelsstatuut van de wetenschappelijke instellingen en het stambesluit van de VOI's, doorlopen momenteel de procedure van administratieve en begrotingscontrole. Daarna worden ze voor principiële goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd.


Contactpersonen:


Tom Somers, raadgever Bestuurszaken van minister Geert Bourgeois
02-552 70 48
tom.somers@vlaanderen.be


Martin Ruebens, adjunct-kabinetschef van minister-president Yves Leterme
02-552 60 04
martin.ruebens@vlaanderen.beKlokkenluidersprotocol (ontwerp)


De Vlaamse Regering keurde onder voorbehoud van technisch nazicht, het ontwerp van protocol goed tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Ombudsdienst dat de bescherming van de klokkenluiders regelt. Over dit ontwerp van protocol wordt nog onderhandeld met de vakbonden in het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest. Als er nog wijzigingen komen, zal het ontwerp van protocol daarna nog voor definitieve goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. De Vlaamse Regering werkte het protocol uit in samenspraak met de Vlaamse Ombudsman om het decreet van 7 mei 2004 concreet in te vullen. Dat decreet breidde de bevoegdheden van de Vlaamse Ombudsman uit (geregeld in het decreet van 7 juli 1998) zodat ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden, rechtsbescherming genieten. Statutaire en contractuele personeelsleden en stagiairs van een Vlaamse overheidsdienst die onregelmatigheden (nalatigheid, misbruik of misdrijf) melden bij de Vlaamse Ombudsman, worden onder zijn bescherming geplaatst. De krachtlijnen van het protocol zijn: Toepassingsgebied Het protocol is van toepassing op de Vlaamse overheidsdiensten: het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare en wetenschappelijke instellingen. Procedurehet personeelslid vraagt bescherming aan de Vlaamse Ombudsman; de Vlaamse Ombudsman onderzoekt of het personeelslid de melding te goeder trouw heeft gedaan en oordeelt of de melding ontvankelijk en niet kennelijk ongegrond is; de Vlaamse Ombudsman laat aan het personeelslid weten dat hij hem onder zijn bescherming plaatst en brengt de hiërarchische meerdere daarvan op de hoogte. Periode van de bescherming De bescherming begint vanaf de eerste melding van de onregelmatigheid door het personeelslid en eindigt twee jaar na het afsluiten van het onderzoek naar de gemelde onregelmatigheid door de Vlaamse Ombudsman. Inhoud van de beschermingTijdens de beschermingsperiode kan de bevoegde overheid tegenover dat personeelslid geen tuchtstraffen of andere openlijke en verdoken maatregelen nemen (zoals ontslag, schorsing in het belang van de dienst, ontneming van bevoegdheden, overplaatsing naar een andere dienst, weigering van verlof, minder dan voldoende bij de functioneringsevaluatie) omwille van redenen die verband houden met de melding van de onregelmatigheid. Als het personeelslid vermoedt dat de overheid tegenover hem een maatregel heeft genomen om redenen die verband houden met de melding van de onregelmatigheid, kan hij aan de Vlaamse Ombudsman vragen om dit mogelijke verband te onderzoeken. De Vlaamse Ombudsman zal dan aan de bevoegde overheid vragen het bewijs te leveren dat er geen verband is tussen de maatregel en de melding van de onregelmatigheid. Als de Vlaamse Ombudsman na zijn onderzoek tot de conclusie komt dat er een mogelijk verband is met de melding, vraagt hij de bevoegde overheid om de maatregel te herzien (bijvoorbeeld intrekking van ontslag, alsnog toekennen van verlof, aanpassing van de functiebeschrijving, heroverweging van de functioneringsevaluatie, ongedaan maken van de schorsing in het belang van de dienst). Als de bevoegde overheid niet akkoord gaat, niet antwoordt binnen 20 werkdagen of het verzoek niet uitvoert, brengt de Vlaamse Ombudsman hierover verslag uit bij de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling. Deze minister zal dan in overleg met de functioneel bevoegde Vlaamse minister zo snel mogelijk een standpunt bepalen en de Vlaamse Ombudsman en de hiërarchische meerdere van het personeelslid hiervan op de hoogte brengen. Vanaf de datum dat het personeelslid vraagt om onder de bescherming van de Vlaamse Ombudsman te worden geplaatst, worden alle tegen het personeelslid lopende tuchtprocedures automatisch opgeschort tot na het onderzoek door de Vlaamse Ombudsman. Dit geldt ook voor de tuchtprocedures die tijdens de beschermingsperiode worden opgestart. Als de Vlaamse Ombudsman na zijn onderzoek van oordeel is dat er geen verband is tussen de tuchtprocedure en de melding van de onregelmatigheid, kan de bevoegde overheid de tuchtprocedure verder zetten. Inwerkingtreding Het protocol treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan door de twee partijen. De Vlaamse Regering zal zo snel mogelijk na de ondertekening van het protocol de nodige bepalingen ter implementatie ervan opnemen in de rechtspositieregelingen van het personeel van de Vlaamse overheidsdiensten.


Contactpersoon:


Gerd Vanermen, afdeling Statutaire aangelegenheden
02-553 50 18
gerdarda.vanermen@azf.vlaanderen.be