Doelstellingen

Hoofddoelstelling

"De hoofddoelstelling van de actiegroep het ANTIPESTTEAM is, te ijveren voor een neutrale en onafhankelijke ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid voor alle Vlaamse onderwijsnetten en dit zowel voor leerlingen, studenten, ouders, leerkrachten, e.a. personeelsleden.

1 . Wie zijn wij?

Het antipestteam is een vreedzame en positief geïnspireerde actiegroep bestaande uit tientallen enthousiaste (gepeste en/of uitgerangeerde) personeelsleden uit het onderwijs en ouders van gepeste en/of gediscrimineerde leerlingen, die belangeloos de handen in elkaar hebben geslagen om op een constructieve manier aandacht te vragen voor ernstige problemen en dramatische toestanden waarmee het onderwijs in Vlaanderen te kampen heeft.
Met onze actiegroep ijveren we eveneens voor meer openheid, wederzijds respect en luisterbereidheid teneinde het welzijn van alle betrokken partijen te vergroten en zodoende verzuring, frustratie en andere vormen van negativisme op school een halt toe te roepen.

Onze hoofdbetrachting is dan ook de oprichting van een neutrale en objectieve ombudsdienst met verregaande onderzoeksbevoegdheid en dit voor alle onderwijsnetten.

Bovendien willen we voorstellen en alternatieven aanreiken om tot een aangenamer onderwijs te komen.


2. Het antipestteam in het Vlaams Parlement

Zie stuk 2157 (2003-2004) nr. 1 van het Vlaams Parlement d.d. 24 februari 2004.
2.1. Als gevolg van ons verzoekschrift d.d. 21 december 2003 (zie bijlage 1 van stuk 2157 p. 69-70) en onze petitieactie waarbij in minder dan een maand tijd maar liefst 24.160 handtekeningen werden ingezameld om de oprichting van een neutrale, onafhankelijke, objectieve en juridisch bevoegde OMBUDSDIENST voor alle netten van het onderwijs in Vlaanderen te vragen, vonden op 27 januari en 5 februari 2004 in het Vlaams Parlement twee hoorzittingen plaats over pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het onderwijs in Vlaanderen.

2.2. Zie stuk 2157 (2003-2004) nr. 1 van het Vlaams Parlement d.d. 24 februari 2004. ‘Verzoekschrift over pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het onderwijs in Vlaanderen. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, uitgebracht door de heren Julien Demeulenaere en Kris Van Dijck.’ Uit de conclusie van dit 75 pagina’s tellend document op pagina 66: “…met het oog op de opstelling van het nieuw Vlaams regeerakkoord voor de volgende legislatuur 2004-2009 een brief over te maken waarin wordt gesteld dat de pestproblematiek in het onderwijs een uitermate belangrijk gegeven is en dat een concrete oplossing zich opdringt.”

2.3. Zie verder ook het schrijven d.d. 6 januari 2004 van de heer Norbert De Batselier met als kenmerk Dec/wdi/0410106.001, betreffende: ‘Verzoekschrift over pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het onderwijs in Vlaanderen.’