Beknopt verslag

Verzoekschrift over pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het Vlaamse onderwijs.

Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid uitgebracht door de heren Julien Demeulenaere en Kris Van Dijck

De voorzitter:

Pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst

Verslag
De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid over het verzoekschrift over pesten op school en de oprichting van een neutrale ombudsdienst voor alle netten van het Vlaamse onderwijs.

De heer Kris Van Dijck, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Julien Demeulenaere:
De heer Julien Demeulenaere
, verslaggever : Het verzoekschrift mondde uit in twee hoorzittingen. Gelet op de verschillende getuigenissen oordeelde de commissie dat pesten in het onderwijs een belangrijk probleem is. De commissie toont veel begrip voor de slachtoffers van pestgedrag en stelt vast dat de wet van 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk geen afdoend antwoord biedt op concrete problemen en dat een ombudsdienst met juridische bevoegdheden voorbijgaat aan de opdracht van een ombudsdienst en in conflict kan komen met rechterlijke procedures.
Vermits de regeerperiode ten einde loopt, meent de commissie dat er onvoldoende tijd overblijft om door een parlementair initiatief tot een afdoende oplossing te komen. Ze heeft aan de voorzitter de opdracht gegeven om dit probleem onder de aandacht te brengen van de federale minister van Werk en Pensioenen en de staatssecretaris voor Welzijn op het werk en de toepassing van de wet van 1992 specifiek voor het onderwijs te onderzoeken en daaruit de nodige conclusies te trekken. Aan de commissievoorzitter werd ook gevraagd om deze aangelegenheid eveneens mee te delen aan de minister van Onderwijs, de minister-president, de partijvoorzitters en de secretaris-generaal van Onderwijs en ze tevens te melden dat de commissie er unaniem voor pleitte dat de intentie om te komen tot afdoende maatregelen ten behoeve van de pestproblematiek in het onderwijs in het volgende regeerakkoord wordt opgenomen. Voor de rest verwijs ik naar het uitgebreide verslag. (Applaus bij CD&V, de VLD en VU&ID)

De heer Luk Van Nieuwenhuysen:
Ik ben het eens met de conclusie dat het probleem zo complex is en dat het niet mogelijk is om die in deze regeerperiode nog op te lossen. De stelling dat het instellen van een ombudsdienst geen goed denkspoor is, wil ik nuanceren. Er moet mogelijkheid zijn om een ombudsdienst in de zin van een tweedelijnsklachtenbehandeling in te stellen. Uit de hoorzittingen blijkt dat het minder geschikt is om die juridische bevoegdheden toe te kennen, maar ook dat denkspoor moet verder worden onderzocht.
De voorzitter:
Is het Parlement het verder eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)
Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.